Teeth spacing: etiology and treatment.

Nikolaos Gkantidis, Simeon Psomiadis, Nikolaos Topouzelis
Hellenic Orthodontic Review 2007;10:75-92.