Σχέσεις ρίζας/μύλης και μορφολογικά χαρακτηριστικά της ρίζας των άνω κεντρικών μονίμων τομέων σε άτομα με συγκλεισιακές ανωμαλίες Τάξης ΙΙ, 1ης και 2ης κατηγορίας.

Ρ.Α. Κόρδα, Δ.Κ. Νικολιδάκης, Μ.Δ. Ξαγοράκης, Α.Ε. Αθανασίου, Μ.Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:89-96.

ΣΚΟΠΟΣ: Nα διερευνηθούν λεπτομερώς και με νέες παραμέτρους οι σχέσεις ρίζας / μύλης και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της ρίζας των άνω κεντρικών μονίμων τομέων στις δύο κατηγορίες της συγκλεισιακής ανωμαλίας Τάξης ΙΙ, καθώς και οι σχέσεις των δοντιών αυτών με την οστική βάση της άνω γνάθου.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Διασταυρούμενη μελέτη
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998-1999.
ΥΛΙΚO ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε συνολικά 43 πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες από το αρχείο του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Οδοντιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το ιδιωτικό ιατρείο ενός εκ των συγγραφέων. Απ’ αυτές οι 16 προέρχονταν από άτομα με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ, 2ης κατηγορίας, ενώ οι υπόλοιπες 27 από άτομα με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ, 1ης κατηγορίας. Η μέση ηλικία των ατόμων αυτών ήταν 12,3 ± 2,6 έτη για την συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ, 1η κατηγορία και 15,0 ± 3,3 έτη για την συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ, 2η κατηγορία.
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 10 κεφαλομετρικά σημεία, που αναγνωρίστηκαν στις ακτινογραφίες από τον τρίτο συγγραφέα. Η ιχνογράφηση αφορούσε τον τομέα που ήταν πιο ευκρινής στις ακτινογραφίες, ανεξάρτητα αν αυτός ήταν ο δεξιός ή ο αριστερός. Ακολούθησε ψηφιοποίηση τους και η κεφαλομετρική ανάλυση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και του προγράμματος Viewbox 2.5. Ο στατιστικός έλεγχος των πιθανών διαφορών μεταξύ των δύο εξεταζομένων ομάδων ασθενών διενεργήθηκε με το Student’s t-test με την βοήθεια του προγράμματος Statistica 5.0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Tα άτομα με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙ, 1ης κατηγορίας σε σχέση με αυτά με Τάξη ΙΙ, 2η κατηγορία παρουσίασαν αυξημένες την γωνία Pr-N-A (p<0.001), την απόσταση τόσο του Ans (p<0.05),όσο και του Α από τον άξονα της ρίζας του άνω κεντρικού μόνιμου τομέα (p<0.001), τις γωνίες που σχηματίζονται από τον άξονα της ρίζας και του δοντιού και το επίπεδο της άνω γνάθου (p<0.001) και τη γωνία που σχηματίζεται από τον άξονα της ρίζας και αυτόν της μύλης (p<0.05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές στα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τις σχέσεις των άνω κεντρικών τομέων με την οστική βάση της άνω γνάθου ανάμεσα σε άτομα με συγκλεισιακές ανωμαλίες Τάξης ΙΙ, 1ης και 2ης κατηγορίας.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:Α.Ε. Αθανασίου, Καθηγητής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη.