Συγγενείς ελλείψεις δοντιών σε άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα.

Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μ.Α. Παπαδόπουλος, Ε. Γιαννιού, Γ. Κολοκυθάς
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:65-79.

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της κατανομής και συχνότητας των συγγενών ελλείψεων δοντιών, κατά ομάδα, στην άνω και στην κάτω γνάθο, κατά τεταρτημόριο γνάθου καθώς και των πιθανών σχέσεων αυτών με διάφορους παράγοντες όπως το φύλο, οι Τάξεις κατά Angle, η δήξη, ο συνωστισμός και η αραιοδοντία σε άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Διασταυρούμενη μελέτη
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1999-2000.
ΥΛΙΚO ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Υλικό της μελέτης αυτής αποτέλεσαν οι πανοραμικές ακτινογραφίες και τα εκμαγεία μελέτης 800 ατόμων ηλικίας 6 ως 40 χρονών, που προσήλθαν για ορθοδοντική θεραπεία στη κλινική του Eργαστηρίου της Ορθοδοντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και στα ιδιωτικά ιατρεία των συγγραφέων της παρούσας εργασίας. Από αυτά τα άτομα 341 ήταν άνδρες και 459 γυναίκες.
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Η εκτίμηση των συγγενών ελλείψεων των δοντιών πραγματοποιήθηκε με αξιολόγηση των πανοραμικών ακτινογραφιών. Για την διερεύνηση των πιθανών στατιστικά σημαντικών διαφορών χρησιμοποιήθηκαν τα μη παραμετρικά τεστ Mann-Whitney, Kruskal-Wallis και Wilcoxon.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: (α) Συγγενείς ελλείψεις δοντιών παρουσίαζαν το 8,4% των ατόμων, (β) οι συγγενείς ελλείψεις δοντιών ήταν περισσότερες στις γυναίκες παρά στους άνδρες, με πιο έντονη εκδήλωση στην κάτω γνάθο, (γ) τα δόντια που απουσίαζαν συγγενώς συχνότερα είναι οι 2οι προγόμφιοι της κάτω γνάθου και οι πλάγιοι τομείς της άνω γνάθου, (δ) οι γυναίκες με Τάξη ΙΙ κατηγορία 2 κατά Angle ή βαθιά δήξη εμφάνιζαν πιο συχνά συγγενείς ελλείψεις από τους αντίστοιχους άνδρες και (ε) οι συγγενείς ελλείψεις εμφανίζονται πιο συχνά σε άτομα που παρουσιάζουν αραιοδοντία, η οποία πολλές φορές είναι η συνέπεια της συγγενούς έλλειψης δοντιών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στον Ελληνικό πληθυσμό και σε άτομα που αναζητούν ορθοδοντική θεραπεία το ποσοστό συγγενών ελλείψεων δοντιών ανέρχεται σε 8,4% με μεγαλύτερη εκδήλωση στίς γυναίκες από ότι στούς άνδρες.

Διεύθυνση για Ανάτυπα: Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη.