Searching of distinct types of Class II, division 1 malocclusion in Greek children aged between 10-12 years.

Olga-Elpis G. Kolokitha, Nikolaos Topouzelis, Sossani Sidiropoulou-Chatzigianni, Smaragda Kavvadia-Tsatala
Hellenic Orthodontic Review 2011;14:29-44.