Rheumatoid Arthritis with singular localization in the temporomandibular joint.

Manolis J. Papagrigorakis, Dimitra Karamaliki, Nikolaos B. Haralambakis, Nikolaos Papachristou, Loukas Prezas, Emmanouil Stavrou, Filippos N. Synodinos
Hellenic Orthodontic Review 2009;12:43-50.