Orofaciodigital (OFD) syndromes: Report of a case with OFDS type I.

Manolis I. Papagrigorakis, Spyros Fotos, Geogrios Damanakis, Nikolaos Lygidakis, Nikolaos Lysikatos, Filippos Synodinos
Hellenic Orthodontic Review 2010;13:43-68.