Μορφολογία του άνω πρώτου μόνιμου γομφίου και ιδανική σύγκλειση.

Δ. Ι. Χαλαζωνίτης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:81-87.