Hemifacial microsomia syndrome: etiology and diagnosis

Stavroula Sarafopoulou, Nikolaos Topouzelis
Hellenic Orthodontic Review 2014;17:39-67.