Επιδράσεις των θεραπευτικών μεταβολών της κλίσης των κάτω τομέων επί της σταθερότητας των μεταθεραπευτικών αποτελεσμάτων σε συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, 1ης κατηγορίας.

S.E. Bishara, J.R. Jacobsen

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:21-33.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμήσει τις μεταθεραπευτικές αλλαγές σε ασθενείς με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, 1ης κατηγορίας που αντιμετωπίσθηκαν με ή χωρίς εξαγωγές.

Σε κάθε μια από τις δύο ομάδες, το δείγμα χωρίσθηκε εκ των υστέρων, ανάλογα με τις μεταβολές που προέκυψαν από τη θεραπεία στην κλίση των κάτω τομέων. Αυτές οι υποομάδες συγκρίθηκαν για να καθορισθούν οι τυχόν διαφορές που επισυνέβησαν.

Θεραπεύθηκαν 79 ασθενείς με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, 1ης κατηγορίας. Τριανταεπτά ασθενείς (17 άρρενες και 20 θήλεις) αντιμετωπίσθηκαν με εξαγωγές των τεσσάρων πρώτων προγομφίων και 42 ασθενείς (20 άρρενες και 22 θήλεις) αντιμετωπίσθηκαν χωρίς εξαγωγές. Μετρήθηκαν συνολικά 30 κεφαλομετρικές μεταβλητές και 38 μετρήσεις των οδοντικών τόξων.

Όλα τα άτομα και στις δύο ομάδες ταξινομήθηκαν ανάλογα με τις θεραπευτικές μεταβολές της γωνίας LI:MP. Το δείγμα της κάθε μιας από τις θεραπευτικές ομάδες διαιρέθηκε στη συνέχεια σε 3 υποομάδες: (α) οι κάτω τομείς μετακινήθηκαν κυρίως γλωσσικά κατά τη θεραπεία (μείωση), (β) οι κάτω τομείς μετακινήθηκαν κυρίως χειλικά κατά τη θεραπεία (αύξηση), και (γ) μια ενδιάμεση ομάδα όπου υπήρχε μικρή ή καθόλου αλλαγή κατά τη θεραπεία και η οποία αποκλίσθηκε από τη μελέτη.

Χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Μεταβλητότητας για να συγκριθούν οι διάφορες υποομάδες. Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι σε καλά θεραπευμένες περιπτώσεις, η μετακίνηση των κάτω τομέων κατά τη θεραπεία χειλικά ή γλωσσικά, σε σχέση με το επίπεδο της βάσης της κάτω γνάθου, δεν επηρέασε σημαντικά (p>0.05) την κατεύθυνση ή το μέγεθος των μεταθεραπευτικών αλλαγών των οδοτνικών τόξων στις ομάδες με ή χωρίς εξαγωγές.

Διεύθυνση για Ανάτυπα: Dr. Samir E. Bishara, Professor, Department of Orthodontics, College of Dentistry, University of Iowa, Iowa City, Iowa 52242, U.S.A.