Κεφαλομετρική αξιολόγηση των δομικών χαρακτηριστικών της περιστροφής της κάτω γνάθου σε άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙΙ και προγναθισμό της κάτω γνάθου.

Μ.Α. Παπαδόπουλος, Α.Ε. Αθανασίου, Β. Πεϊτσίνης, Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;4:81-102.