ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ e-POSTER


 

Η Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος, στο πνεύμα προώθησης και ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας, διοργανώνει διαγωνισμό για την καλύτερη ηλεκτρονική επιτοίχια παρουσίαση (e-poster), ο οποίος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 17ου Διεθνούς Συμποσίου.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Ο/Η Kύριος/α Ερευνητής/ρια να ΜΗΝ ξεπερνά τα 45 ημερολογιακά έτη σε ηλικία καθώς και να ΜΗΝ κατέχει ακαδημαϊκή βαθμίδα μεγαλύτερη του Επίκουρου Καθηγητή.

2. Η υποψήφια παρουσίαση μπορεί να αφορά οποιοδήποτε κλινικό ή/και ερευνητικό θέμα σχετιζόμενο με την Ορθοδοντική. Παρουσιάσεις οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, ΔΕ θα γίνονται αποδεκτές στο διαγωνισμό.

3. Η ηλεκτρονική επιτοίχια παρουσίαση (e-poster) θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα.

4. Κάθε Kύριος/α Ερευνητής/ρια μπορεί να υποβάλει μόνο μία ηλεκτρονική παρουσίαση ως υποψήφια για βράβευση. Στην ερευνητική ομάδα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική παρουσίαση, μπορούν να συμμετέχουν περισσότερα από ένα μέλη, αλλά θα πρέπει να δηλωθεί εξ’ αρχής μόνο ένας/μια Κύριος/α Ερευνητής/ρια.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προεγγραφή του/της Κύριου/ας Ερευνητή/ριας στο Συμπόσιο.

6. Ο/Η Kύριος/α Ερευνητής/ρια θα πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@grortho.gr (α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι περισσότερες από 350 λέξεις), (β) μία αίτηση συμμετοχής στη διαγωνισμό, (γ) μία περίληψη της εργασίας, πρότυπα των οποίων είναι διαθέσιμα στο site του συνεδρίου (δ) την απόδειξη προεγγραφής και (ε) το e-poster.

7. Το βραβείο της καλύτερης ηλεκτρονικής παρουσίασης συνοδεύεται και από μια συμβολική οικονομική ενίσχυση του ποσού των 300 ευρώ.

8. Η κρίση των υποψήφιων παρουσιάσεων θα γίνει από Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα επιλεχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδοντικής Εταιρείας της Ελλάδος. Η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Συμποσίου.

9. Σε περίπτωση που η Επιστημονική Επιτροπή κρίνει δύο υποψήφιες εργασίες ισάξιες, είναι δυνατή η ισομερής κατανομή του βραβείου στους δύο αντίστοιχους Κύριους Ερευνητές.

10. Η κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής είναι τελική.

11. Τελική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και αποστολής όλων των απαραίτητων αρχείων και της ηλεκτρονικής αναρτημένης ανακοίνωσης (e-poster): 20η Απριλίου 2022

12. Η ηλεκτρονική επιτοίχια παρουσίασή σας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη σε μέγιστο μέγεθος 90 cm (πλάτος) x 120 cm (ύψος). Για να είναι ευανάγνωστες οι πληροφορίες, η γραμματοσειρά θα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 1 cm. Η αφίσα σας πρέπει να προβάλλεται καθ’ όλο το συνέδριο.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής