Υαλοϊονομερή συγκολλητικά υλικά στην ορθοδοντική: Κλινικές επιπτώσεις και μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.

T.G. Bradley, D.D. Oliveira
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:79-87.

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν λάβει χώρα σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των υαλοϊονομερών συγκολλητικών υλικών. Είναι καλά τεκμηριωμένη η ευεργετική επίδραση του φθορίου, ενώ παράλληλα είναι σαφώς επιθυμητή η παρουσία ενός παράγοντα που μειώνει ή προλαμβάνει τη δημιουργία των λευκών κηλίδων που εμφανίζονται συχνά στην κλινική πράξη. Υπάρχει αξιοσημείωτη έλλειψη τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμασιών που αφορούν στον επιπολασμό των λευκών κηλίδων μετά από ορθοδοντική θεραπεία, παρά τη συχνή αναφορά τους στη βιβλιογραφία. Οι λευκές κηλίδες προκαλούν προβλήματα υγείας και αισθητικής και απαιτείται η σωστή κλινική τους αντιμετώπιση. Σκοπός της εργασίας είναι, αφ’ ενός μεν, να διερευνήσει τη βιβλιογραφία στον τομέα αυτό και να προτείνει ένα μοντέλο κλινικής δοκιμασίας για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των υαλοϊονομερών συγκολλητικών υλικών στην αντιμετώπιση του προβλήματος της απασβεστίωσης, αφ’ ετέρου δε, να πραγματοποιήσει μία ανασκόπηση σχετικά με την την αντοχή του δεσμού αυτών των υλικών.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:Dr. T.G. Bradley, Head, Division of Orthodontics, School of Dentistry, 0091, Marquette University, P.O. Box 1881, Milwaukee, Wisconsin 53201-1881, U.S.A.