Τριβή: Μύθος ή Πραγματικότητα; Κριτική εξέταση των ερευνητικών πρωτοκόλλων που αφορούν την τριβή αγκυλίου – σύρματος και η κλινική τους σημασία.

Θ. Ηλιάδης, W.A.Brantley
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:17-30.

Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να επιχειρήσει μια ανασκόπηση μελετών που χρησιμοποίησαν in vitro πειραματικές προσεγγίσεις για τη διερεύνηση των δυνάμεων τριβής στο σύστημα αγκυλίου – σύρματος κατά την προσομοίωση ορθοδοντικής μετακίνησης. Πραγματοποιείται μια κριτική ανάλυση των ερευνητικών πρωτοκόλλων που υιοθετήθηκαν για τη μελέτη του ως άνω συστήματος, καθώς και συζήτηση των δεδομένων που υποστηρίζουν τις προτεινόμενες κλινικές τους επιπτώσεις στο ρυθμό της in vivo οδοντικής μετακίνησης.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:Θ. Ηλιάδης, Ελ. Βενιζέλου 56-62, 14231 Ν. Ιωνία