Το σύνδρομο της ημιπροσωπικής μικροσωμίας: αιτιολογία και διάγνωση

Σταυρούλα Σαραφοπούλου, Νικόλαος Τοπουζέλης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2014;17:39-67.