Το κριτήριο της Ελάχιστης Σημαντικής Διαφοράς κατά την αξιολόγηση της κλινικής σημασίας των μεταβολών της ποιότητας ζωής των ορθογναθικών ασθενώνΣυνέντευξη: Dr. Τ.Μ. Graber

Ελευθέριος Γ. Κακλαμάνος, Θάλεια Μπελλάλη

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2015;18:45-59