Το διάστημα μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων: Μια σύγχρονη ανασκόπηση.

Αλέξανδρος Θ. Μούλλας
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:93-103.