Σύνδρομο Klippel-Feil: Αναφορά περίπτωσης με προσβολή του στοματογναθοπροσωπικού συμπλέγματος.

Μ. Ι. Παπαγρηγοράκης, Ι. Γ. Γκισάκης, Φ. Συνοδινός, Ι. Φακίτσας
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2004;7:117-128.