Σύγκριση των δεικτών κατά Pont και Korkhaus σε διαφορετικούς
πληθυσμούς.

Morteza Ordoubazary, A. Hamid Zafarmand, Ali Madani, Atousa Ordoubazary
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2007;10:67-74.