Σύγκριση δυνάμεων αποκόλλησης μεταξύ διαφορετικών ομάδων δοντιών.

S.E Bishara, M.E. Olsen, A. Sulieman
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:9-16.

Η εισαγωγή της άμεσης συγκόλλησης των ορθοδοντικών αγκυλίων στην αδαμαντίνη είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση πολυάριθμων μελετών με στόχο τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του δεσμού διαφόρων συστημάτων συγκόλλησης. Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές ομάδες δοντιών για τις διάφορες δοκιμασίες σ’ αυτές τις μελέτες, όπως τομείς, προγόμφιοι και γομφίοι. Ένας παράγοντας που προκαλούσε σύγχυση αφορούσε την επίδραση που είχε η χρησιμοποίηση διαφορετικών ομάδων δοντιών στην αντοχή του δεσμού. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συγκρίνει την αντοχή στη διάτμηση του δεσμού μεταξύ ορθοδοντικών αγκυλίων και επιφάνειας αδαμαντίνης διαφορετικών ομάδων δοντιών, εξουδετερώνοντας παράλληλα την επίδραση άλλων εξωτερικών παραμέτρων όπως, διαφορές στο χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκόλλησης και ποικιλομορφία στο σχεδιασμό της βάσης του αγκυλίου.
Εξήντα προσφάτως εξαχθέντα ανθρώπινα δόντια, συμπεριλαμβανομένων 20 γομφίων, 20 προγομφίων και 20 τομέων προετοιμάστηκαν με τον ίδιο τρόπο για συγκόλληση. Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο συγκολλητικό σύστημα για τη συγκόλληση ίδιου τύπου μεταλλικών αγκυλίων σε όλα τα δόντια. Στη συνέχεια τα δόντια διατηρήθηκαν σε απεσταγμένο νερό για 48 ώρες. Για τις δοκιμασίες χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα Instron για να μετρηθεί η αντοχή στη διάτμηση του δεσμού σε MPa. Χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Μεταβλητότητας για τη σύγκριση των τριών ομάδων.
Οι συγκρίσεις της αντοχής στη διάτμηση του δεσμού για τους τομείς (x=12.4±6.5 ΜPa), προγόμφιους (x=11.9±5.2 ΜPa) και γομφίους (x=13.1±6.2 ΜPa) δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές (p=0.83). Συμπερασματικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι η in vitro δοκιμασία της αντοχής του δεσμού δεν επηρεάζεται σημαντικά από το είδος της ομάδας δοντιών δηλαδή, εάν πρόκειται για τομείς, προγόμφιους ή κυνόδοντες. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιούν δόντια που είναι περισσότερο διαθέσιμα, π.χ. τρίτους γομφίους, για τη δοκιμή της αντοχής του δεσμού.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:Dr. S.E Bishara, Dept. of Orthodontics, 220 Dental Science 5, Iowa City, Iowa 52242-1001, U.S.A.