Συνδυασμός ενεργοποιητή και δυνάμεων εξωστοματικής στήριξης: Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Νικόλαος Τουτουντζάκης, Ιωσήφ Σηφακάκης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2006;9:123-141.