Συνέντευξη: Prof. F. Miura.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;1:75-80.