Συνέντευξη: Dr. J. Philippe.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:1-12.