Συνέντευξη: Dr. B. Thilander

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2000;3:57-64.