Συνέντευξη του Professor Emeritus Dr. Emil Witt.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:73-80.