Συνέντευξη του Professor Dr. Thomas Rakosi.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2006;9:1-9.