Συνέντευξη του Professor Bjorn U. Zachrisson.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2012;15:1-13.