Συνέντευξη του Dr. Lysle E. Johnston.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2009;12:1-13.