Συνέντευξη του Dr. David L. Turpin.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:5-13.