Συγκριτική μελέτη των κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Μέρος IΙ – Οβελιαία θέση της κάτω γνάθου.

Ιουλία Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2009;12:15-33.