Ο επιπολασμός της ανώμαλης σύγκλεισης στον παιδικό πληθυσμό της Ελλάδος ηλικίας 14 ετών με τη χρήση του Δείκτη Οδοντικής Αισθητικής (DAI).

Π.Γ. Χατζόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:99-117.

Σκοπός της επιδημιολογικής αυτής εργασίας ήταν η μελέτη της ανώμαλης σύγκλεισης σε πανελλήνια κλίμακα, μαθητικού πληθυσμού ηλικίας 14 ετών. Ως μέσο μέτρησης επιλέγχθηκε ο ορθοδοντικός δείκτης DAI, ο οποίος προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Το πλεονέκτημα της διαβάθμισης της ανώμαλης σύγκλεισης που προσφέρει η χρήση του δείκτη αυτού δίνει τη δυνατότητα του αντικειμενικού προσδιορισμού προτεραιοτήτων για την παροχή ορθοδοντικής θεραπείας.

Η μελέτη περιελάμβανε ένα αντιπροσωπευτικό και τυχαίο δείγμα 4451 μαθητών (ποσοστό 3% του αντίστοιχου συνολικού μαθητικού πληθυσμού) από τις 9 Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Π.) της Ελλάδας. Από το σύνολο των εξετασθέντων εξαιρέθησαν 488 μαθητές διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της μελέτης (είχαν ολοκληρώσει ή ευρίσκοντο σε ορθοδοντική θεραπεία). Η επιλογή των σχολείων – σημείων δειγματοληψίας (σ.δ.) έγινε με ειδικό πρόγραμμα σε Η/Υ με τη μέθοδο των τυχαίων αριθμών. Ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας για το σύνολο της χώρας καθορίστηκε σε 24. Ο αριθμός των σ.δ. και των μαθητών ανά Υ.Π. καθορίστηκε βάσει των γενικών οδηγιών του WHO και με τις υποδείξεις της μεθοδολογίας της δειγματοληψίας. Η εξεταστική ομάδα είχε ένα μόνιμο εξεταστή, τον συγγραφέα.

Με βάση τα κριτήρια του δείκτη DAI το ποσοστό των μαθητών με προβλήματα διαφόρων βαθμών ανώμαλης σύγκλεισης ανέρχεται σε 52.53%. Η τιμή συμφωνεί με αντίστοιχες μελέτες που έγιναν με τον ίδιο δείκτη στις ΗΠΑ και σε άλλες 10 χώρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανώμαλης σύγκλεισης βρέθηκε στην 8η Υ.Π. “Νήσοι Αιγαίου” και το μικρότερο στην 6η Υ.Π. “Ανατολική Μακεδονία”. Τα ποσοστά των αναγκών μέτριας, μεγάλης και πολύ μεγάλης ανάγκης ορθοδοντικής  θεραπείας, που προκύπτουν από την κλίμακα του δείκτηDAI είναι 28.2%, 9.84% και 14.49% αντίστοιχα. Αν και το ποσοστό των αναγκών ορθοδοντικής θεραπείας είναι το ίδιο  μεταξύ των δύο φύλων, το ποσοστό των κοριτσιών που έλαβαν ορθοδοντική θεραπεία είναι διπλάσιο των αγοριών.  Η παροχή ορθοδοντικής θεραπείας σε μαθητές ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι τετραπλάσια αυτής της δημοσίας.

Διεύθυνση για Ανάτυπα: Δρ. Π.Γ. Χατζόπουλος, 28ης Οκτωβρίου 80, 19100 Μέγαρα