Ορθοδοντικά θεραπευτικά πρότυπα στην Ελλάδα

S. Richmond, C. Ekonomou, B. Williams, B. Rolfe
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;4:9-20.