Οδοντοφατνιακά χαρακτηριστικά ατόμων με σύγκλειση Τάξης ΙΙ, 2ης κατηγορίας.

Ι.Σ. Παπαγεωργίου, Μ.Α. Παπαδόπουλος, Α. Ζαφειριάδης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:117-34.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση και η αξιολόγηση των πιθανών οδοντοφατνιακών χαρακτηριστικών των οδοντικών τόξων σε ασθενείς με σύγκλειση Τάξης ΙΙ, 2ης κατηγορίας και η σύγκριση αυτών με τα οδοντοφατνιακά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν άτομα με σύγκλειση Τάξης Ι.