Οδοντοφατνιακά χαρακτηριστικά ατόμων με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1.

Σ. Παπαγεωργίου, Μ. Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:69-82.

ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση και η αξιολόγηση των πιθανών οδοντοφατνιακών χαρακτηριστικών των οδοντικών τόξων σε ασθενείς με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 και η σύγκρισή τους με άτομα με σύγκλειση Τάξης Ι.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Διασταυρούμενη μελέτη.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1999.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήθηκαν εκμαγεία 35 ατόμων με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 (15 αγόρια και 20 κορίτσια, μέσος όρος ηλικίας: 13 ± 1,35 έτη) και 30 ατόμων με σύγκλειση Τάξης Ι (17 αγόρια και 13 κορίτσια, μέσος όρος ηλικίας: 13,5 ± 0,81 έτη).
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Συνολικά εξετάστηκαν 17 μεταβλητές και τα αποτελέσματα των μετρήσεων επεξεργάσθηκαν με τη βοήθεια του στατιστικού λογισμικού Statistica. Για τον προσδιορισμό πιθανών διαφορών μεταξύ του δείγματος ασθενών και του δείγματος ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία του Student t-test. Για τον προσδιορισμό του σφάλματος της μεθόδου έγιναν επαναληπτικές μετρήσεις σε 40 εκμαγεία ατόμων που είχαν επιλεγεί τυχαία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 σε σχέση με άτομα με Τάξη 1 παρουσίασαν (α) στο άνω οδοντικό τόξο και γνάθο μικρότερο μεσογομφιακό, μεσοπρογομφιακό και μεσοκυνοδοντικό εύρος, μικρότερο ύψος της υπερώας και μήκος της οστικής βάσης ενώ αντίθετα μεγαλύτερο βάθος του οδοντικού τόξου, (β) στο κάτω οδοντικό τόξο μικρότερο μεσογομφιακό και μεσοπρογομφιακό εύρος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙ, κατηγορίας 1 παρουσιάζουν οδοντικά τόξα που ήταν στενότερα με μικρότερο ύψος της υπερώας και βαθύτερο άνω οδοντικό τόξο, ενώ το άνω οστικό τόξο που τα υποβαστάζει είναι μικρότερο σε σχέση με άτομα με σύγκλειση Τάξης Ι.