Μυϊκή επαναδιαμόρφωση του χείλους στην πρώιμη χειρουργική θεραπεία των χειλεο-σχιστιών: Μια ευρεία ανασκόπηση.

Ioannis C. Ioannidis, Moschos A. Papadopοulos, Nikolaos A. Papadopulos
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2008;11:35-53.