Μελέτη των εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών των μαγνητικών συστημάτων δυνάμεων που χρησιμοποιούνται στην ορθοδοντική.

M.A. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1999;2:89-97.

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να μελετηθεί η ορθοδοντική μετακίνηση που προκαλείται από μαγνητικές δυνάμεις σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Για την διερεύνηση της ορθοδοντικής μετακίνησης σε πειραματικό επίπεδο σχεδιάστηκε μια μαγνητική συσκευή σε συνδυασμό με συνήθη ακίνητα ορθοδοντικά στοιχεία. Η μαγνητική αυτή συσκευή εξετάσθηκε τόσο ως προς την αποτελεσματικότητά της να προκαλέσει ορθοδοντικές μετακινήσεις, όσο και σε σύγκριση με τα συνήθη ορθοδοντικά συστήματα δυνάμεων, σε ένα πειραματικό μοντέλο με τη βοήθεια της συσκευής typodont. Για την μελέτη των μετακινήσεων στο οβελιαίο και κατακόρυφο επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες. Για την μελέτη των μετακινήσεων στο εγκάρσιο επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν συγκλεισιογράμματα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μόνιμοι μαγνήτες παράγουν μαγνητικές δυνάμεις, οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν ορθοδοντική μετακίνηση. Οι μόνιμοι μαγνήτες σπανίων γαιών προσφέρουν ένα διαφορετικό σύστημα δυνάμεων σε σχέση με τα συνήθη ορθοδοντικά συστήματα δυνάμεων. Τόσο οι μαγνήτες με δυνάμεις έλξης, όσο και οι μαγνήτες με δυνάμεις απώθησης παράγουν τη μέγιστη δύναμή τους όταν βρίσκονται σε επαφή. Όταν απομακρύνονται η δύναμη ελαττώνεται με γεωμετρική πρόοδο σε αντίθεση με τα συνήθη συστήματα δυνάμεων, όπου η δύναμη ελαττώνεται αναλογικά.
Διεύθυνση για Ανάτυπα: M.Α. Παπαδόπουλος, Λέκτορας, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη