Μελέτη της συχνότητας εμφάνισης της αντιμετάθεσης δοντιών στον ελληνικό πληθυσμό.

Μαρία Χατζούδη, Μόσχος Α. Παπαδόπουλος
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2006;9:11-22.