Κλινικές εφαρμογές του ελατηρίου Distal Jet στη θεραπεία συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙ χωρίς εξαγωγές.

A. Carano, M. Testa
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;4:47-71.

Η χρήση εμβιομηχανικών συστημάτων άπω μετατόπισης στη διόρθωση συγκλεισιακών προβλημάτων Τάξης ΙΙ αποτελεί συνήθη θεραπευτική τακτική. Το είδος αυτό μηχανοθεραπείας χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε ασθενείς με σκελετικό ή/και οδοντοφατνιακό προγναθισμό της άνω γνάθου. Οι περισσότερες παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις για την άπω μετατόπιση των γομφίων απαιτούν σημαντική συνεργασία από μέρους του ασθενούς για να είναι επιτυχείς. Πρόσφατα, τόσο η υποκειμενικότητα όσο και προβλήματα που αφορούν στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του ασθενούς οδήγησαν πολλούς κλινικούς στη δημιουργία συσκευών που ελαχιστοποιούν την εξάρτηση από τη συνεργασία του ασθενούς και είναι υπό τον έλεγχο του κλινικού. Το Distal Jet, μακρινός συγγενής της συσκευής pendulum, αποτελεί εναλλακτική μέθοδο άπω μετατόπισης των γομφίων που δεν απαιτεί την ενεργό συνεργασία του ασθενούς. Η συσκευή αυτή έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τη συσκευή pendulum, διαθέτει, όμως, δύο σαφή πλεονεκτήματα. Πρώτον, οι άνω γομφίοι μετατοπίζονται προς τα άπω χωρίς την ταυτόχρονη ανεπιθύμητη γλωσσική μετακίνησή τους που επισυμβαίνει με τη συσκευή pendulum. Δεύτερον, το Distal Jet μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε τόξο Nance μετά την ολοκλήρωση της άπω μετακίνησης των γομφίων. Στο άρθρο αυτό περιγράφονται όλα τα θεραπευτικά στάδια της διόρθωσης της Τάξης ΙΙ με Distal Jet και πλήρεις ακίνητους μηχανισμούς edgewise, τόσο σε ενήλικες όσο και σε ασθενείς με αύξηση.

Διεύθυνση για ανάτυπα: 
Dr. Aldo Carano, Lungomare 15, I – 74100 Taranto, ITALY