Κεφαλομετρική μελέτη των εσωτερικών δομών του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος ενηλίκων Ελλήνων με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο.

Ν. Τοπουζέλης, Σ. Καββαδία, Σ. Σιδηροπούλου, Γ. Κολοκυθάς
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2002;5:33-48.

ΣΚΟΠΟΣ: Η εργασία αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των τιμών των κεφαλομετρικών μετρήσεων που χαρακτηρίζουν τις εσωτερικές δομές του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, σε ενήλικες Έλληνες και Ελληνίδες με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο, με στόχο τη δημιουργία μιας φυσιολογικής ομάδας αναφοράς και ενός πρότυπου προσώπου για τη σύγκριση των ασθενών.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Διασταυρούμενη μελέτη.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 2001.
YΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Yλικό της μελέτης αυτής αποτέλεσαν 81 πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες (41 ανδρών και 40 γυναικών) με φυσιολογική σύγκλειση και αρμονικό πρόσωπο). Σε κάθε μία από αυτές έγιναν επτά μετρήσεις της μεθόδου Ricketts, οι οποίες αφορούσαν τις εσωτερικές δομές του κρανίου. Καθορίστηκαν οι τιμές αυτών των μετρήσεων και στη συνέχεια ακολούθησε η σύγκριση των τιμών μεταξύ ανδρών και γυναικών βάσει του Student’s t-test.
ΚYΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Έγιναν επτά μετρήσεις της ανάλυσης Ricketts που αφορούν τις εσωτερικές δομές του προσώπου. Οι τρεις απ΄ αυτές, η κρανιακή απόκλιση, το μήκος της πρόσθιας βάσης του κρανίου και η θέση του σημείου Πόριον, αφορούν τη βάση του κρανίου και οι άλλες τέσσερις, η γωνία του τόξου της κάτω γνάθου, το οπίσθιο ύψος του προσώπου, το ύψος του κλάδου της κάτω γνάθου και η θέση του κλάδου της κάτω γνάθου, αφορούν την κάτω γνάθο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προσδιορίστηκαν οι τιμές των μετρήσεων που αφορούν τις εσωτερικές δομές του προσώπου. Αυτές εναρμονίζονται με τις αντίστοιχες τιμές προτεινόμενες από τον Ricketts εκτός αυτών οι οποίες χαρακτηρίζουν τη μορφολογία της κάτω γνάθου και του οπισθίου ύψους του προσώπου που βρέθηκαν μεγαλύτερες. Η κάτω γνάθος στους Έλληνες εμφανίζει μορφή βραχυπρόσωπου σκελετικού τύπου του Ricketts. Οι τιμές των χρησιμοποιηθέντων γωνιακών μετρήσεων δεν διέφεραν μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ αντίθετα των γραμμικών μετρήσεων στους άνδρες παρουσίαζαν μεγαλύτερες τιμές από τις αντίστοιχες των γυναικών.
ΣYΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ευρεθείσες τιμές των εσωτερικών δομών του προσώπου εναρμονίζονται με τις προτεινόμενες από τον Ricketts εκτός της γωνίας του τόξου της κάτω γνάθου και του οπίσθιου ύψους του προσώπου.

Διεύθυνση για ανάτυπα: Νικόλαος Τοπουζέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη