Κεφαλομετρική αξιολόγηση των δομικών χαρακτηριστικών της περιστροφής της κάτω γνάθου σε άτομα με συγκλεισιακά προβλήματα Τάξης ΙΙΙ και προγναθισμό της κάτω γνάθου.

Μ.Α. Παπαδόπουλος, Α.Ε. Αθανασίου, Β. Πεϊτσίνης, Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;4:81-102.

ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση των δομικών χαρακτηριστικών της περιστροφής της κάτω γνάθου σε ενήλικες ασθενείς με συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙΙ, καθώς και η διερεύνηση της συσχέτισης συγκεκριμένων σκελετικών δομών, όπως αυτές έχουν περιγραφεί από τον Bjork, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον τύπο αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αναδρομική ανάλυση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Υλικό της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες από 36 ενήλικα άτομα, μέσης ηλικίας 28,5 ετών (εύρος: 17-32 έτη), που προέρχονταν από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Πανεπιστημίου Aarhus της Δανίας. Από αυτά, 14 ήταν άνδρες μέσης ηλικίας 26,3 ετών (εύρος: 21-29 έτη) και 22 ήταν γυναίκες μέσης ηλικίας 26 ετών (εύρος: 19-28 έτη). Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης ΙΙΙ και προγναθισμό της κάτω γνάθου.
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Όλα τα αρχικά ιχνογραφήματα των πλαγίων κεφαλομετρικών ακτινογραφιών σχεδιάστηκαν από έναν εξεταστή με έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά της κάτω γνάθου, όπως προτάθηκαν από τον Bjork, δηλαδή την κλίση της κεφαλής του κονδύλου, την καμπυλότητα του γναθιαίου πόρου, το σχήμα του ορίου της κάτω γνάθου, καθώς και την κλίση και το σχήμα της σύμφυσης. Η εκτίμηση των παραπάνω μεταβλητών πραγματοποιήθηκε από δύο ερευνητές από κοινού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του σχήματος του κάτω ορίου της κάτω γνάθου με τον τύπο της προηγηθείσης αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος τόσο για το σύνολο του δείγματος, αλλά και για τους άνδρες και τις γυναίκες ξεχωριστά. Επιπλέον, στις γυναίκες παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κλίσης της κεφαλής του κονδύλου και της καμπυλότητας του γναθιαίου πόρου, ενώ στους άνδρες μεταξύ της καμπυλότητας του γναθιαίου πόρου με το σχήμα του κάτω ορίου της κάτω γνάθου, καθώς και μεταξύ της καμπυλότητας του γναθιαίου πόρου με τον τύπο της προηγηθείσης αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το σχήμα του κάτω ορίου της κάτω γνάθου φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό μορφολογικό δομικό χαρακτηριστικό της κάτω γνάθου, εξαιτίας της πολύ μεγάλης συσχέτισης που παρουσιάζει με την περιστροφή της κάτω γνάθου και κατ’ επέκταση με το τύπο αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, γεγονός που καθιστά αυτό το μορφολογικό χαρακτηριστικό σημαντικό ώστε να μπορεί να συμβάλλει στην πρόγνωση των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης ΙΙΙ.

Διεύθυνση για ανάτυπα: Επίκ. Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, E-mail:  mikepap@dent.auth.gr