Καταγραφή των οδοντικών και οδοντογναθικών ανωμαλιών σε σχέση με την κατάσταση του περιοδοντίου σε φοιτητές Οδοντιατρικής.

Λ. Τσαλίκης, Σ. Καββαδία, Α. Κωνσταντινίδης, Γ. Κολοκυθάς
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;4:118-143.

ΣΚΟΠΟI: Η καταγραφή των αναγκών περιοδοντικής και ορθοδοντικής θεραπείας φοιτητών Οδοντιατρικής, η εκτίμηση της σοβαρότητας αυτών των αναγκών και η διερεύνηση της πιθανής σχέσης των ανωμαλιών σύγκλεισης και της κατάστασης του περιοδοντίου.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε μία χρονική περίοδο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξετάσθηκαν 123 φοιτητές Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (63 γυναίκες και 60 άνδρες, ηλικίας 20-25 ετών). Για την καταγραφή των περιοδοντικών προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης αναγκών περιοδοντικής φροντίδας κοινότητας (CPITN). Οι ορθοδοντικές παράμετροι πού αναλύθηκαν ήταν ο δείκτης αναγκών ορθοδοντικής θεραπείας (ΙΟΤΝ), η ταξινόμηση κατά Αngle, ο συνωστισμός, η οριζόντια πρόταξη και η κατακόρυφη επικάλυψη. Ελήφθησαν επίσης υπόψιν οι οδοντιατρικές μεταβλητές της συχνότητας βουρτσίσματος των δοντιών, του αριθμού εμφραγμένων δοντιών και της συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Ελέγχθηκε η ανεξαρτησία της μεταβλητής CPITN από όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας έγινε με τη βοήθεια πινάκων συνάφειας και της δοκιμασίας Χ2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι φοιτητές εμφανίζουν χαμηλές τιμές του δείκτη CPITN. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον δείκτη CPITN και τις οδοντικές και οδοντογναθικές ανωμαλίες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι ανάγκες ορθοδοντικής θεραπείας δεν επηρεάζουν την υγεία των περιοδοντικών ιστών.

Διεύθυνση για ανάτυπα: Λ. Τσαλίκης, Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας & Βιολογίας Εμφυτευμάτων, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, E-mail: E-mail:  tsalikis@dent.auth.gr