Θεραπεία χωρίς εξαγωγές των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης II με άπω μετακίνηση των άνω γομφίων

Milada Soldanova, Sylva Stejskalova, Lenka Komarkova, Tatjana Dostalova, Milos Spidlen
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2014;17:25-37.