Θεραπεία των συγκλεισιακών ανωμαλιών Τάξης ΙΙ με λειτουργικές συσκευές ή εξωστοματικά τόξα; Μια σύγκριση σε μονοζυγωτικούς διδύμους.

Μόσχος Α. Παπαδόπουλος, Άννα Αλεξίου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2012;15:81-115.