Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ορθογναθικών ασθενών: συστηματική ανασκόπηση των εργαλείων αξιολόγησης

Ελευθέριος Γ. Κακλαμάνος, Θάλεια Μπελλάλη
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2014;17:69-91.