Η συμμετοχή των χειλέων στην αρμονία του προσώπου.

Η συμμετοχή των χειλέων στην αρμονία του προσώπου. Μελέτη σε κατά μέτωπο φωτογραφίες ενηλίκων Ελλήνων με αρμονικό πρόσωπο και σύγκλειση Τάξης Ι κατά Angle.
Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Δ. Σπατούλας, Α. Καλογιαννίδης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:11-26.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καθοριστούν σε κατά μέτωπο φωτογραφίες νεαρών ενηλίκων Ελλήνων και Ελληνίδων με αρμονικά πρόσωπα και συγκλεισιακές σχέσεις Τάξης Ι κατά Angle (1) μετρήσεις του εύρους και του ύψους των χειλέων, καθώς και της απόστασης του άνω και του κάτω χείλους από το επίπεδο της βάσης της μύτης, (2) υποκατηγορίες προσώπων με βάση το λόyο του άνω με το κάτω ύψος του προσώπου καθώς και με το λόγο του ύψους με το εύρος του προσώπου, (3) μετρήσεις του εύρους και του ύψους των χειλέων, καθώς και της απόστασης του άνω και του κάτω χείλους από το επίπεδο της (βάσης της μύτης. Οι μετρήσεις αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν τράπεζα πληροφοριών για τον καθορισμό τιμών αναφοράς και τιμών εύρους των φυσιολογικών διακυμάνσεων.
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 84 φοιτητές Οδοντιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, που χαρακτηρίζονταν από (1) αμφίπλευρη σχέση γομφίων και κυνοδόντων Τάξης Ι, (2) ελάχιστο συνωστισμό των προσθίων κάτω δοντιών, (3) αρμονικό προφίλ των μαλακών μορίών, (4) έλλειψη ασυμμετρίας στα οδοντικά τόξα και την κατά μέτωπο εμφάνιση του προσώπου και (5) απουσία ιστορικού ορθοδοντικής θεραπείας. Για τη λήψη των φωτογραφιών κατασκευάσθηκε και χρησιμοποιήθηκε ειδικός κεφαλοστάτης, η απόσταση των ατόμων από το φακό της φωτογραφικής μηχανής ήταν σταθερή στο I.5m, και πραyματοποιήθηκε αναλογική εμφάνιση της φωτογραφίας. Σε κάθε φωτογραφία εντοπίστηκαν στα μαλακά μόρια 9 σημεία από τα οποία ορίστηκαν τα επίπεδα αναφοράς και οι 10 μετρήσεις.
Η επεξερyασία των δεδομένων περιελάμβανε περιγραφική στατιστική, δοκιμασίες Student’s test, Cluster, Αnονα και μέθοδο πολλαπλών συyκρίσεων (Post Hoc test). Τα σημαντικότερα ευρήματα έδειξαν:
(Ι) Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα στο εύρος της χειλικής σχισμής, την απόσταση του άνω και του κάτω χείλους από το επίπεδο της βάσης της μύτης, το άνω και το κάτω ύψος του προσώπου καθώς και το εύρος του προσώπου.
(2) Κατανομή του δείγματος με βάση τον λοyο του άνω και κάτω ύψους του προσώπου σε τρεις ομάδες (79.8%: το άνω ύψος του προσώπου είναι ίσο με το κάτω ύψος προσώπου, 13.1 %: το άνω ύψος είναι μεyαλύτερο από το κάτω, 7.1%: το άνω ύψος είναι μικρότερο από το κάτω ύψος).
(3) Κατανομή του δείγματος με βάση το λόγo του ύψους προσώπου με το εύρος του προσώπου σε τρεις ομάδες (25.3%: το ύψος προσώπου είναι μικρότερο από το εύρος προσώπου, 59%: με ίσες τιμές ύψους και εύρους, 15.7%: το ύψος είναι μεγαλύτερο από το εύρος).
(4) Η ανάλυση Αnονα παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων τιμών στις τρεις ομάδες μόνο στην απόσταση του κάτω χείλoυς από την βάση της μύτης και το κάτω ύψος του προσώπού.
(5) Για το συνολικό δείγμα της παρούσας μελέτης, το ύψος του άνω χείλους είναι μικρότερο από το ύψος του κάτω χείλους με μέσες τιμές 5.93 mm και 10.03 mm αντίστοιχα. Το κάτω ύψος προσώπου βρέθηκε επίσης μικρότερο (58.74 mm σε σχέση με το άνω ύψος προσώπου (63.02 mm).
(6) Η μέση τιμή του συνολικού ύψους του προσώπου που βρέθηκε στο δείγμα (121.76 mm), καθώς και το εύρος του προσώπου (121.18 mm), δείχνουν μια σχεδόν τετράγωνη κατατομή του προσώπου του νεαρού ενήλικα ‘Έλληνα, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται η κατανομή των διαστάσεων του κά8ε ατόμου ξεχωριστά.

Διεύθυνση για Ανάτυπα: Ι. Ιωαννίδου Μαραθιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη