Η παρουσία εγκλείστων δοντιών σε άτομα Ελληνικού πληθυσμού με συγκλεισιακά προβλήματα.

Μ.Α. Παπαδόπουλος, Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Ε. Γιαννιού, Γ. Κολοκυθάς
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2001;4:103-117.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της επιδημιολογικής αυτής μελέτης ήταν η διερεύνηση της κατανομής και της συχνότητας εμφάνισης των εγκλείστων δοντιών σε άτομα ελληνικού πληθυσμού με συγκλεισιακά προβλήματα, του εντοπισμού τους ανάλογα με τη γνάθο και το τεταρτημόριο της γνάθου που εμφανίζονται, καθώς και των πιθανών σχέσεών τους με άλλους παράγοντες όπως το φύλο, η ταξινόμηση κατά Angle, ο συνωστισμός, η αραιοδοντία και οι συγγενείς ελλείψεις.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Επιδημιολογική μελέτη.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1999-2000.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Υλικό αυτής της έρευνας αποτέλεσαν 340 πανοραμικές ακτινογραφίες και αρχικά εκμαγεία μελέτης ισαρίθμων ατόμων ηλικίας 12.0 ως 40.8 ετών (136 άνδρες και 204 γυναίκες), που προσήλθαν για ορθοδοντική θεραπεία. Το δείγμα αυτό προέκυψε μετά από επιλογή από ένα συνολικότερο δείγμα 800 ατόμων.
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Η εκτίμηση των εγκλείστων δοντιών καθώς και των υπολοίπων παραγόντων όπως η ταξινόμηση κατά Angle, ο συνωστισμός, η αραιοδοντία και οι συγγενείς ελλείψεις πραγματοποιήθηκε με αξιολόγηση των πανοραμικών ακτινογραφιών και των αρχικών εκμαγείων μελέτης. Η στατιστική επεξεργασία διενεργήθηκε με περιγραφική στατιστική και με τα μη παραμετρικά τεστ Mann-Whitney και Wilcoxon.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έγκλειστα δόντια παρουσίαζε το 12.6% των ατόμων, ενώ το 67.4% από αυτά παρουσίαζε ένα τουλάχιστον έγκλειστο δόντι. Τα δόντια που βρέθηκαν συχνότερα έγκλειστα ήταν οι άνω κυνόδοντες και οι κάτω δεύτεροι προγόμφιοι. Πιο συχνά παρουσιάζονται έγκλειστα δόντια στην άνω γνάθο από ότι στην κάτω. Έγκλειστα δόντια εμφανίζονται συχνότερα στα άτομα που παρουσιάζουν συγκλεισιακή ανωμαλία Τάξης Ι. Δεν παρατηρήθηκε η ύπαρξη κάποιας στατιστικά σημαντικής συσχέτισης με τα υπόλοιπα συγκλεισιακά προβλήματα, όπως ο συνωστισμός, η αραιοδοντία και οι συγγενείς ελλείψεις.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης, το ποσοστό των ατόμων που προσέρχονται για ορθοδοντική θεραπεία και εμφανίζουν έγκλειστα δόντια είναι αρκετά σημαντικό.

Διεύθυνση για ανάτυπα: Επίκ. Καθηγητής Μόσχος Α. Παπαδόπουλος, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, E-mail:  mikepap@dent.auth.gr