Η οδοντική ηλικία ως δείκτης ωρίμανσης: Μια εκτενής ανασκόπηση.

Ν.Σ. Κούπης, Μ.Α. Παπαδόπουλος, Α.Ε. Αθανασίου
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:159-73.

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση της χρήσης της οδοντικής ηλικίας ως δείκτη της συνολικής ωρίμανσης του παιδιού. Περιγράφηκαν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της οδοντικής ανάπτυξης και αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μιας από αυτές. Παρουσιάστηκαν επίσης οι συσχετισμοί μεταξύ της οδοντικής ηλικίας και των άλλων δεικτών ωρίμανσης. Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές, η εκτίμηση της οδοντικής ηλικίας μπορεί να αποτελέσει κριτήριο φυσικής ανάπτυξης. Παρά ταύτα, δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως αν οι συσχετίσεις που γίνονται βάσει των οδοντικών σταδίων είναι τόσο ισχυρές, ώστε να μπορούν αξιόπιστα να χρησιμοποιηθούν για κλινικές προβλέψεις. Η εκτίμηση της οδοντικής ηλικίας (και ιδιαίτερα των σταδίων της οδοντικής ενασβεστίωσης) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μια πρώτη διαγνωστική δοκιμασία, για να καθορίσει αν είναι απαραίτητο να γίνουν επιπρόσθετες και πιο ευαίσθητες μετρήσεις εκτίμησης του σταδίου ωρίμανσης.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:A.E Αθανασίου, Καθηγητής, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη