Η επίδραση της κλίσης της κεφαλής στην αντίληψη της προπέτειας του πώγωνα.

Δημήτριος Ι. Χαλαζωνίτης
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2008;11:75-83.