Μαρία-Μαρίνα Χ. Κουκουβίτη, Ιωάννα Μ. Παπαδοπούλου, Αναστάσιος Α. Ζαφειριάδης, Αθηνά Χατζηγιάννη

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2017;20:41-56