Εμπειριοκρατία, επαγωγικότητα και λογική σκέψη στην έρευνα στην Ορθοδοντική. Μέρος Ι: Μηχανισμοί επιστημονικής προόδου και εξέλιξη της γνώσης.

Θ. Ηλιάδης, W. Α. Brantley
Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 1998;1:63-69.

Συζητούνται βασικές απόψεις της διατύπωσης υποθέσεων και της κατασκευής μεθοδολογιών. Παρουσιάζεται πορεία επιστημονικής προόδου, η οποία απαιτεί κατάλληλη ανάλυση των εμπειρικών, πειραματικών στοιχείων προς επικύρωση ή απόρριψη προταθείσης υπόθεσης και χρήση επί τούτω βοηθητικών εννοιών.

Διεύθυνση για Ανάτυπα:Θ. Ηλιάδης, Ελ. Βενιζέλου 56-62, 14231 Ν. Ιωνία