Εις Μνήμη: Dr. Aldo Carano.

Ελληνική Ορθοδοντική Επιθεώρηση 2005;8:59-60.